Poczta Poczta Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych

Statut Drukuj
SIG | Izba Gospodarcza w Su艂kowicach
Wpisany przez SIG   
czwartek, 23 sierpnia 2007 15:03

STATUT IZBY GODPODARCZEJ W SU艁KOWICACH


1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

Izba Gospodarcza w Su艂kowicach zwana dalej Izb膮 dzia艂a na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989r. Nr 35, poz. 195 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz przepis贸w wydanych na jej podstawie, a tak偶e zgodnie z niniejszym Statutem.

搂 2

 1. Izba jest organizacj膮 samorz膮du gospodarczego powo艂an膮 dla ochrony i reprezentowania interes贸w gospodarczych zrzeszonych w niej podmiot贸w.
 2. Izba kszta艂tuje i upowszechnia zasady etyki w dzia艂alno艣ci gospodarczej, promuje regu艂y mi臋dzynarodowego obrotu handlowego, a w szczeg贸lno艣ci normy rzetelnego post臋powania w obrocie gospodarczym.

搂 3

 1. Siedzib膮 Izby jest miasto Su艂kowice.
 2. Izba dzia艂a na obszarze ca艂ego kraju i za granic膮.
 3. Izba mo偶e tworzy膰 oddzia艂y.
 4. Izba mo偶e zawiera膰 celowe porozumienia i mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.
 5. Izba jest organizacj膮 samodzieln膮 i samorz膮dn膮.
 6. Izba posiada osobowo艣膰 prawn膮.


2. ZADANIA IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

搂 4

Do podstawowych cel贸w i zada艅 Izby nale偶y:

 1. Tworzenie warunk贸w rozwoju i unowocze艣niania 偶ycia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych cz艂onk贸w, promowanie ich uczestnictwa w 艣rodowiskach opiniotw贸rczych oraz dzia艂anie na rzecz rozwoju mi臋dzyregionalnych i mi臋dzynarodowych kontakt贸w gospodarczych,
 2. Wsp贸艂tworzenie i wsp贸艂realizacja regionalnej polityki gospodarczej,
 3. Popieranie, we wsp贸艂pracy z w艂a艣ciwymi organizacjami lub o艣rodkami o艣wiatowo 鈥 naukowymi kszta艂cenia zawodowego cz艂onk贸w i ich pracownik贸w z my艣l膮 o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udzia艂u i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 dzia艂alno艣ci Izby lub jej cz艂onk贸w,
 4. Tworzenie procedur i warunk贸w do rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy swoimi cz艂onkami na drodze post臋powania polubownego i pojednawczego, a tak偶e ochrony dobrego imienia swych cz艂onk贸w, upowszechnianie dobrych do艣wiadcze艅 i rozwi膮za艅 uzyskuj膮cych najwy偶sz膮 efektywno艣膰 dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 5. Reprezentowanie i dzia艂anie na rzecz cz艂onk贸w wobec organ贸w administracji samorz膮dowej i rz膮dowej,
 6. Przyczynianie si臋 do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsi臋biorczo艣ci,
 7. Dzia艂anie na rzecz rozwoju przedsi臋biorczo艣ci oraz udzia艂 w prowadzeniu przekszta艂ce艅 w艂asno艣ciowych i restrukturyzacyjnych podmiot贸w gospodarczych,
 8. Wspieranie inicjatyw zmierzaj膮cych do prywatyzacji mienia komunalnego i pa艅stwowego,
 9. Organizowanie kooperacji w艣r贸d cz艂onk贸w Izby w zakresie handlu, us艂ug, produkcji oraz innych,
 10. Udzielanie pomocy prawno 鈥 doradczej cz艂onkom Izby,
 11. Kszta艂towanie i upowszechnianie zasad etyki w dzia艂alno艣ci gospodarczej w szczeg贸lno艣ci upowszechnianie norm rzetelnego post臋powania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniej膮cych zwyczajach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 12. Wyra偶anie opinii o projektach rozwi膮za艅 odnosz膮cych si臋 do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach okre艣lonych w odr臋bnych przepisach, w przygotowaniu projekt贸w akt贸w prawnych w tym zakresie,
 13. Ocen臋 wdra偶ania i funkcjonowania przepis贸w prawnych dotycz膮cych prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 14. Informowanie o funkcjonowaniu podmiot贸w gospodarczych oraz wyra偶anie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze dzia艂ania Izby, wydawanie na wniosek zrzeszonych podmiot贸w, opinii i referencji dotycz膮cych ich dzia艂alno艣ci.

搂 5

Izba mo偶e wykonywa膰 inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z w艂asnej inicjatywy oraz zadania zlecone.

搂 6

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Promocj臋 inicjatyw gospodarczych,
 2. Tworzenie banku informacji gospodarczej oraz baz danych,
 3. Zbieranie i opracowywanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie,
 4. Organizowanie wystaw, targ贸w, konferencji, itp.,
 5. Przygotowanie i wydawanie materia艂贸w informacyjnych, reklamowych, szkoleniowych i innych w zale偶no艣ci od potrzeb dzia艂alno艣ci cz艂onk贸w izby,
 6. Pozyskiwanie dla cz艂onk贸w Izby ofert handlowych,
 7. Wdra偶anie i prowadzenie post臋powania mediacyjnego i polubownego w sporach gospodarczych, kt贸rych stronami s膮 cz艂onkowie Izby,
 8. Prowadzenie rejestru podmiot贸w zrzeszonych,
 9. Prowadzenie w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, przeznaczaj膮c uzyskane z niej dochody na realizacj臋 zada艅 statutowych.

3. CZ艁ONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

搂 7

Cz艂onkiem Izby mo偶e by膰 ka偶dy podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na obszarze dzia艂ania Izby.

搂 8

Cz艂onkowie Izby dziel膮 si臋 na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych
 3. Wspieraj膮cy.

搂 9

 1. Cz艂onkiem zwyczajnym Izby mog膮 by膰 przedsi臋biorcy prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcza, kt贸rzy poprzez z艂o偶enie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowi膮zuj膮 si臋 do dzia艂ania na rzecz Izby i przestrzegania postanowie艅 jej Statutu.
 2. Cz艂onkostwo w Izbie nie wyklucza udzia艂u przedsi臋biorcy w innych organizacjach samorz膮du gospodarczego.
 3. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e by膰 osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczn膮 dzia艂alno艣ci膮 Izby Gospodarczej w Su艂kowicach, kt贸ra zadeklarowa艂a wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne w realizacje cel贸w statutowych.
 4. Przyj臋cie na cz艂onka wspieraj膮cego nast臋puje po z艂o偶eniu pisemnej deklaracji przyst膮pienia na drodze uchwa艂y Zarz膮du.
 5. Cz艂onkowie wspieraj膮cy nie posiadaj膮 biernego oraz czynnego prawa wyborczego jednak mog膮 z g艂osem doradczym i bra膰 udzia艂 w pracach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj膮 takie prawa jak cz艂onkowie zwyczajni.
 6. Cz艂onek wspieraj膮cy ma obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z zadeklarowanych 艣wiadcze艅, przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.脗聽
 7. Cz艂onkostwo cz艂onka wspieraj膮cego ustaje w razie:

a) dobrowolnego wyst膮pienia zg艂oszonego na pi艣mie;
b) 艣mierci, je偶eli jest to osoba fizyczna;
c) skre艣lenia w zwi膮zku z upad艂o艣ci膮, likwidacj膮 lub innymi uzasadnionymi przyczynami, je偶eli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami statutu. skre艣lenie nast臋puje drog膮 uchwa艂y Zarz膮du;
d) wykluczenia ze stowarzyszenia uchwa艂膮 zarz膮du za dzia艂anie na szkod臋 stowarzyszenia.

搂 10

 1. Przyj臋cie na cz艂onka zwyczajnego nast臋puje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwa艂y Zarz膮du Izby.
 2. Decyzje o przyj臋ciu w poczet cz艂onk贸w Izby podejmuje zarz膮d w terminie 30 dni od daty z艂o偶enia deklaracji i dokonania wp艂aty wpisowego.
 3. W przypadku decyzji negatywnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, przedsi臋biorcy przys艂uguje prawo odwo艂ania do najbli偶szego Walnego Zgromadzenia Izby.

搂 11

Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 osoba, kt贸ra wnios艂a wybitny wk艂ad w rozw贸j idei Izby lub w inny szczeg贸lny spos贸b zas艂u偶y艂a si臋 Izbie.

搂 12

Godno艣膰 cz艂onka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby w drodze uchwa艂y.

搂 13

 1. Obowi膮zkiem cz艂onk贸w Izby jest:
  1. Post臋powanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwa艂ami organ贸w Izby,
  2. Czynny udzia艂 w realizacji zada艅 statutowych Izby,
  3. Post臋powanie zgodne z zasadami dobrych obyczaj贸w we wzajemnych stosunkach cz艂onkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
  4. Ochrona dobrego imienia Izby,
  5. Pozyskiwanie godnych kandydat贸w na cz艂onk贸w Izby,
 2. Obowi膮zkiem cz艂onka zwyczajnego jest regularne op艂acanie sk艂adek cz艂onkowskich.
 3. Cz艂onek honorowy jest zwolniony z op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.

搂 14

 1. Cz艂onkowie zwyczajni posiadaj膮 czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto maj膮 prawo do:
  1. Wyra偶ania swoich opinii i propozycji dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Izby,
  2. Korzystania z urz膮dze艅, 艣wiadcze艅 i pomocy Izby,
  3. Grupowania si臋 w komisjach bran偶owych,
  4. Uczestnictwa we wszystkich formach dzia艂alno艣ci Izby,
  5. Zg艂aszania do organ贸w Izby wniosk贸w, postulat贸w propozycji oraz inicjatyw dotycz膮cych statutowej dzia艂alno艣ci Izby,
  6. Korzystania z pomocy Izby w rozwi膮zywaniu spor贸w gospodarczych zaistnia艂ych miedzy cz艂onkami Izby.
 2. Cz艂onkowie honorowi maj膮 prawa cz艂onk贸w zwyczajnych z wy艂膮czeniem praw wyborczych.

搂 15

Cz艂onkostwo wygasa na skutek:

 1. Zaprzestania przez cz艂onka Izby prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa potwierdza uchwa艂a zarz膮du Izby o wyga艣ni臋ciu cz艂onkostwa. Cz艂onek Izby zobowi膮zany jest zawiadomi膰 Izb臋 o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 2. Wykluczenie cz艂onka z Izby na skutek prawomocnego orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego o wykluczeniu. Wykluczenie cz艂onka z Izby nast臋puje z dat膮 uprawomocnienia si臋 orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego o wykluczeniu,
 3. Wykre艣lenia cz艂onka z Izby nast臋puje z powodu:
  1. Dobrowolnego wyst膮pienia zg艂oszonego na pi艣mie,
  2. Nie p艂acenia sk艂adek przez okres 12 miesi臋cy.
 4. Wykre艣lenie cz艂onka nast臋puje z dat膮 podj臋cia stosownej uchwa艂y przez Zarz膮d Izby.

搂 16

 1. Od uchwa艂y Zarz膮du Izby o wykre艣leniu cz艂onka s艂u偶y zainteresowanemu prawo odwo艂ania do Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Izby w terminie 30 dni od daty dor臋czenia uchwa艂y.
 2. Odwo艂anie sk艂ada si臋 za po艣rednictwem Zarz膮du Izby.
 3. Odwo艂anie rozpatrywane jest na najbli偶szym Walnym Zgromadzeniu Cz艂onk贸w Izby.

搂 17

Godno艣ci cz艂onka honorowego pozbawia Zarz膮d Izby w przypadku sprzeniewierzenia si臋 idei Izby lub ra偶膮cego naruszenia postanowie艅 statutu 搂 16 stosuje si臋 odpowiednio.

脗聽

4. ORGANY IZBY

搂 18

Organami Izby s膮:

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby,
 2. Zarz膮d Izby,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sad Kole偶e艅ski.

搂 19

 1. Kadencja wszystkich organ贸w, trwa 4 1ata i ko艅czy si臋 z chwil膮 nowego ich wyboru.
 2. Kandydat mo偶e by膰 wybrany tylko do jednego z organ贸w wybieralnych Izby.
 3. Wyb贸r organ贸w Izby odbywa si臋 w g艂osowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydat贸w spo艣r贸d cz艂onk贸w Izby.
 4. Ukonstytuowanie si臋 nowo wybranych organ贸w nast臋puje niezw艂ocznie, a przej臋cie spraw od ust臋puj膮cych organ贸w nast臋puje w ci膮gu l miesi膮ca.

搂 20

W przypadku ust膮pienia lub odwo艂ania cz艂onka organ贸w Izby przed up艂ywem kadencji, sk艂ad osobowy jest uzupe艂niany spo艣r贸d niewybranych kandydat贸w w kolejno艣ci uzyskanych g艂os贸w. Uzupe艂nianie nie mo偶e przekroczy膰 1/3 wybranego sk艂adu. W przypadku konieczno艣ci uzupe艂nienia sk艂adu przeprowadza si臋 wybory uzupe艂niaj膮ce.

搂21

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowi膮 inaczej uchwa艂y wszystkich organ贸w Izby zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym.
 2. Wy艂膮czenie jawno艣ci g艂osowania nast膮pi膰 mo偶e w ka偶dej sprawie na wniosek, co najmniej 1/5 uczestnik贸w g艂osowania.


5. WALNE ZGROMADZENIA CZ艁ONK脫W IZBY

搂 22

 1. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby jest najwy偶szym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwa艂 we wszystkich sprawach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Izby a nie zastrze偶onych dla innych organ贸w Izby.
 2. Cz艂onkowie Izby mog膮 by膰 reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli lub pe艂nomocnik贸w.
 3. Pe艂nomocnictwo musi mie膰 form臋 pisemn膮.
 4. Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby mo偶e by膰 zwyczajne i nadzwyczajne.

搂 23

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo艂ywane jest przez Zarz膮d Izby jako Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze, co 4 lata a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku - do ko艅ca drugiego kwarta艂u.
 2. Rokiem sprawozdawczym jest rok liczony od ostatniego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, a rokiem obrachunkowym rok kalendarzowy.

搂 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie cz艂onk贸w Izby mo偶e odby膰 si臋 w ka偶dym czasie.
 2. Zgromadzenie zwo艂uje zarz膮d Izby z inicjatywy w艂asnej ; na 偶膮danie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek, co najmniej l/5 liczby cz艂onk贸w Izby w ci膮gu l miesi膮ca od daty z艂o偶enia wniosku.

搂 25

 1. O miejscu, terminie i porz膮dku obrad Walnego Zgromadzenia Zarz膮d Izby powiadamia cz艂onk贸w Izby z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Walne Zgromadzenie cz艂onk贸w Izby w艂adne jest do podejmowania uchwa艂 w pierwszym terminie przy obecno艣ci, co najmniej po艂owy cz艂onk贸w Izby. W drugim terminie bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych.
 3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Przewodnicz膮cy Zebrania wyznacza drugi termin nie wcze艣niej jednak ni偶 w 0,5 godziny po pierwszym terminie.
 4. Walne Zgromadzenie obraduje wed艂ug uchwalonego przez siebie porz膮dku obrad i zgodnie z przyj臋tym regulaminem.

搂 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Izby nale偶y:

 1. Ustalanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania Izby,
 2. Rozpatrywanie sprawozda艅 Zarz膮d Izby, Komisji Rewizyjnej oraz S膮du Kole偶e艅skiego,
 3. Podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia absolutorium cz艂onkom wybieralnych organ贸w Izby,
 4. Wyb贸r i odwo艂ywanie cz艂onk贸w organ贸w Izby,
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia,
 6. Uchwalanie zmian statutu Izby,
 7. Rozpatrywanie odwo艂a艅 od decyzji Zarz膮du,
 8. Rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮d Izby oraz orzecze艅 S膮du Kole偶e艅skiego,
 9. Podejmowanie uchwa艂 o rozwi膮zaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
 10. Podejmowanie uchwa艂 i postanowie艅 w innych sprawach wymagaj膮cych decyzji Walnego Zgromadzenia.

搂 27

Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby podejmuje uchwa艂y w sprawie zmiany statutu odwo艂ania przed up艂ywem kadencji cz艂onk贸w organ贸w Izby oraz rozwi膮zania Izby wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w.


6. ZARZ膭D IZBY

搂 28

 1. Zarz膮d Izby kieruje dzia艂alno艣ci膮 Izby i odpowiada za swoj膮 prac臋 przed Walnym Zgromadzeniem Cz艂onk贸w Izby.
 2. Zarz膮d Izby uchwala sw贸j regulamin pracy.
 3. Zarz膮d Izby sk艂ada si臋 z 7 do 10 cz艂onk贸w wybieranych spo艣r贸d cz艂onk贸w Izby przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby.

搂29

 1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarz膮d Izby wybiera ze swojego grona:
  1. Prezesa Izby,
  2. Trzech wiceprezes贸w,
  3. Sekretarza Izby,
  4. Skarbnika Izby,
 2. Prezes Izby, wiceprezesi, skarbnik oraz sekretarz Izby stanowi膮 Prezydium Zarz膮du Izby.
 3. Prezydium Zarz膮du Izby uchwala sw贸j regulamin pracy.

搂 30

 1. Pracami Zarz膮du Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.
 2. Posiedzenie Zarz膮du zwo艂uje Prezes Zarz膮du lub z jego upowa偶nienia Wiceprezes.
 3. Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 je偶eli wszyscy Cz艂onkowie Zarz膮du byli powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
 4. Posiedzenia zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej ni偶 raz w miesi膮cu.
 5. Uchwa艂y zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy udziale co najmniej po艂owy liczby jego cz艂onk贸w. W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa.

搂 31

Do kompetencji i obowi膮zk贸w Zarz膮du Izby nale偶y:

 1. Wykonywanie uchwa艂 Walnego Zgromadzenia Izby,
 2. Realizacja cel贸w i zada艅 statutowych Izby,
 3. Zatwierdzanie preliminarzy bud偶etowych,
 4. Podejmowanie uchwa艂 w sprawach cz艂onkowskich,
 5. Podejmowanie uchwa艂 w sprawach sk艂adki cz艂onkowskiej,
 6. Zatwierdzanie rocznych program贸w dzia艂ania Izby,
 7. Powo艂ywanie funduszy celowych,
 8. Podejmowanie uchwa艂 w sprawach ,przyst臋powania do innych organizacji, tworzenia podmiot贸w gospodarczych, nabywania lub zbywania akcji lub udzia艂贸w w sp贸艂kach prawa handlowego,
 9. Tworzenie komisji bran偶owych, organ贸w doradczych i opiniodawczych Izby oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
 10. Zwo艂ywanie i proponowanie porz膮dku obrad Walnych Zgromadze艅 Izby,
 11. Wykonywanie wszystkich innych dzia艂a艅 nie zastrze偶onych dla Walnego Zgromadzenia.
 12. Podejmowanie uchwa艂 o zbyciu i nabyciu 艣rodk贸w trwa艂ych oraz nieruchomo艣ci,
 13. Nadawanie godno艣ci honorowego cz艂onka Izby,
 14. Sk艂adanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej dzia艂alno艣ci,
 15. Powo艂ywanie oddzia艂贸w Izby oraz zatwierdzanie organizacji wewn臋trznej i zasad wybor贸w w艂adz oddzia艂贸w Izby,
 16. Zarz膮dzanie maj膮tkiem Izby,
 17. 脗聽Reprezentowanie Izby na zewn膮trz.

搂 32

Prezydium Zarz膮du Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Zarz膮du Izby. Do obowi膮zk贸w Prezydium nale偶y w szczeg贸lno艣ci:

 1. Wykonywanie uchwa艂 Zarz膮du Izby,
 2. Sk艂adanie Zarz膮dowi Izby sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci,
 3. Realizacja bie偶膮cych zada艅 Zarz膮du Izby,
 4. Sporz膮dzanie preliminarzy bud偶etowych Izby,
 5. Zatrudnianie pracownik贸w Biura Izby i ustalanie zasad ich wynagrodzenia, zatwierdzanie regulaminu pracy Biura,
 6. Utrzymywanie kontakt贸w z w艂adzami samorz膮dowymi i pa艅stwowymi,
 7. Nadz贸r nad rachunkowo艣ci膮 Izby,
 8. Inicjowanie i okre艣lanie zasad prowadzenia przez Izb臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej.

搂 33

 1. Celem przygotowania stanowiska Izby w zagadnieniach problematycznych, Zarz膮d Izby mo偶e powo艂a膰 komisje problemowe.
 2. Organizacj臋 i zakres dzia艂ania komisji okre艣la uchwa艂a Zarz膮du Izby.


7. KOMISJA REWIZYJNA

搂 34

 1. Komisja Rewizyjna Izby sk艂ada si臋 z 3 os贸b wybieranych przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby.
 2. Komisja wybiera ze swego sk艂adu: przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna uchwala sw贸j regulamin pracy.
 4. Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w decyduj膮cy jest g艂os Przewodnicz膮cego.

搂 35

Do kompetencji i obowi膮zk贸w Komisji nale偶y:

 1. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 zarz膮du Izby i jej Prezydium,
 2. Badanie sprawozda艅 Zarz膮du Izby,
 3. Badanie bilansu oraz rachunku strat i zysk贸w, zar贸wno, co do zgodno艣ci z ksi臋gami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. Sk艂adanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozda艅 i wniosk贸w z zakresu dzia艂alno艣ci Izby,
 5. Przeprowadzenie innych dzia艂a艅 kontrolno 鈥 sprawdzaj膮cych zleconych przez Walne Zgromadzenie, Zarz膮d Izby, Prezydium zarz膮du Izby lub na wniosek cz艂onk贸w Izby,
 6. Badanie przynajmniej raz na p贸艂 roku dzia艂alno艣ci finansowej Izby oraz wykonywania uchwa艂 Walnego Zgromadzenia przez organy Izby,
 7. Wydawanie organom Izby zalece艅 w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawid艂owo艣ci.

搂 36

Komisja rewizyjna ma prawo 偶膮dania od cz艂onk贸w i przedstawicieli organ贸w Izby sk艂adania pisemnych lub ustnych wyja艣nie艅 dotycz膮cych kontrolowanych spraw.

脗聽

8. S膭D KOLE呕E艃SKI

搂 37

 1. S膮d Kole偶e艅ski sk艂ada si臋 z 3 os贸b wybieranych przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby.
 2. S膮d Kole偶e艅ski wybiera ze swego grona: przewodnicz膮cego, wiceprzewodnicz膮cego i sekretarza.

搂 38

Do kompetencji S膮du Kole偶e艅skiego nale偶y:

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spor贸w pomi臋dzy cz艂onkami Izby oraz mi臋dzy cz艂onkami a organami Izby powsta艂ych na tle ich praw i obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z ich przynale偶no艣ci do Izby,
 2. Rozpatrywanie spor贸w lub wniosk贸w powsta艂ych w zwi膮zku z nie przestrzeganiem lub naruszeniem przez cz艂onk贸w Izby postanowie艅 statutu oraz uchwa艂 organ贸w Izby,
 3. Sk艂adanie sprawozda艅 ze swojej dzia艂alno艣ci Walnemu Zgromadzeniu Cz艂onk贸w Izby,
 4. Uchwalanie regulaminu pracy S膮du Kole偶e艅skiego.

搂 39

S膮d Kole偶e艅ski stwierdzaj膮c w orzeczeniu naruszenie statutu lub uchwa艂 organ贸w Izby, mo偶e orzec kar臋 :

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. przeproszenia poszkodowanego,
 4. zawieszenia w prawach cz艂onkowskich na okres od 1 do3 lat
 5. wykluczenia z Izby.

搂 40

Strony sporu powinny dobrowolnie podporz膮dkowa膰 si臋 orzeczeniu S膮du Kole偶e艅skiego.

搂 41

Cz艂onek Izby nie mo偶e by膰 ukarany po up艂ywie jednego roku od dopuszczenia si臋 przez niego naruszenia statutu lub uchwa艂 w艂adz Izby.

搂 42

 1. Od orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego s艂u偶y stronom prawo z艂o偶enia odwo艂ania do Walnego Zgromadzenia.
 2. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 30 dni od daty dor臋czenia orzeczenia S膮du Kole偶e艅skiego. Odwo艂anie sk艂ada si臋 za po艣rednictwem Zarz膮du Izby. Odwo艂anie rozpatrywane jest na najbli偶szym Walnym Zgromadzeniu.


9. MAJATEK IZBY

搂 43

Maj膮tek Izby stanowi膮 nieruchomo艣ci, ruchomo艣ci oraz 艣rodki pieni臋偶ne

搂 44

殴r贸d艂em powstania maj膮tku Izby s膮:

 1. wpisowe,
 2. sk艂adki cz艂onkowskie,
 3. dotacje i subwencje,
 4. darowizny, zapisy i spadki,
 5. wp艂ywy z dzia艂alno艣ci statutowej,
 6. dochody z dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Izb臋,
 7. dochody z .nieruchomo艣ci i ruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 lub b臋d膮cych w u偶ytkowaniu Izby,
 8. inne wp艂ywy.

搂 45

Wysoko艣膰 sk艂adki cz艂onkowskiej okre艣la Zarz膮d Izby. Nowa wysoko艣膰 wpisowego i sk艂adki cz艂onkowskiej obowi膮zuje od daty okre艣lonej w uchwale Zarz膮du Izby.

搂 46

 1. Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Izby wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie Prezesa Izby oraz innego cz艂onka Prezydium Zarz膮du Izby, a w przypadku nieobecno艣ci Prezesa Izby, wymagane jest wsp贸艂dzia艂anie Wiceprezesa Izby oraz innego cz艂onka Prezydium Zarz膮du Izby.
 2. Do podpisywania bie偶膮cej korespondencji, nie zastrze偶onej do wy艂膮czno艣ci Prezydium Zarzadu Izby, upowa偶niony jest Dyrektor Biura lub z jego upowa偶nienia pracownik Biura.

搂 47

Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli, z kt贸rych wynikaj膮 dla Izby zobowi膮zania maj膮tkowe, kt贸rych warto艣膰 przekracza 1/5 rocznych sk艂adek cz艂onkowskich wymagana jest zgoda wszystkich cz艂onk贸w Prezydium Zarz膮du Izby.

搂 48

Izba mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na zasadach okre艣lonych przez Zarz膮d Izby.


10. ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWI膭ZANIE IZBY

搂 49

Uchwa艂臋 w sprawie zmiany statutu, likwidacji, rozwi膮zania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie wi臋kszo艣ci膮 3/4g艂os贸w cz艂onk贸w Izby obecnych na Zgromadzeniu.

搂 50

 1. Rozwi膮zanie Izby nast臋puje po przeprowadzeniu likwidacji.
 2. Likwidatora Izby wyznacza uchwa艂膮 Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby.

搂 51

 1. Likwidator zg艂osi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imi臋 i nazwisko likwidatora.
 2. W stosunkach wewn臋trznych likwidator obowi膮zany jest stosowa膰 si臋 do uchwa艂 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Izby.

搂 52

Likwidator zako艅czy interesy bie偶膮ce Izby, 艣ci膮gnie wierzytelno艣ci, wype艂ni zobowi膮zania i spieni臋偶y maj膮tek Izby.

搂 53

Maj膮tek Izby pozosta艂y po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli sie pomi臋dzy cz艂onk贸w Izby w takim stosunku, w jakim cz艂onkowie wnosili sk艂adki do og贸lnej sumy sk艂adek.

搂 54

 1. Po uko艅czeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Izby ostatecznych rachunk贸w, 1ikwidator zg艂osi wniosek o wykre艣lenie Izby z rejestru izb gospodarczych.
 2. Ksi臋gi i dokumenty rozwi膮zanej Izby b臋d膮 oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwa艂膮 Walnego Zgromadzenia Cz艂onk贸w Izby.
 

Strona korzysta z plik贸w coockies.

Czytaj wi臋cej >>


pzugrupowe2014baner

kalejdoskop 2013

Wsp贸艂praca

mpog 130520130846

Projekty

Zintegrowana strategia promocji turystycznej obszaru gmin Su艂kowice i My艣lenice na lata 2012-2015

Najnowsze w galerii

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---

Og艂oszenia i Przetargi

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

UP My艣lenice - Nab贸r wniosk贸w o przyznan

Powiatowy Urz膮d Pracy w My艣lenicach og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacj臋 dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w:
- okre艣lenie potrzeb [...] wi臋cej

W wieku si艂a - konkurs dotacji

News image

seniorzy 640x35930 czerwca 2017 r. startuje konkurs dotacji na opracowanie strategii [...] wi臋cej

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie obs艂ugi zezna艅 rocznych za 2016 r. w Urz臋dzie Skarbowym w My艣lenicach

W zwi膮zku z akcj膮 rocznego rozliczenia podatku od dochod贸w osobistych za [...] wi臋cej

1 lutego 2016 r. up艂ywa termin z艂o偶enia

News image

4A3 lasso2Naczelnik Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach przypomina, 偶e podatnicy p艂ac膮cy rycza艂t od przychod贸w [...] wi臋cej

Rozw贸j i podniesienie konkurencyjno艣ci p

News image

mcp logo2013Zarz膮d Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego og艂osi艂 nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w ze 艣rodk贸w Europejskiego [...] wi臋cej

Biuro Poselskie Pani Pose艂 na Sejm RP Jo

Informujemy, 偶e w roku 2013, dy偶ury w Biurze Poselskim Pani Pose艂 na Sejm RP Joanny Bobowskiej, mieszcz膮cym si臋 w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach, b臋d膮 odbywa膰 si臋 w ka偶dy [...] wi臋cej

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---