Poczta Poczta Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych

UP My艣lenice - Nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z KFS na kszta艂cenie pracownik贸w i pracodawc贸w Drukuj
Og艂oszenia i Przetargi
Wpisany przez SIG   
poniedzia艂ek, 30 pa藕dziernika 2017 13:50

Powiatowy Urz膮d Pracy w My艣lenicach og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacj臋 dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w:
- okre艣lenie potrzeb pracodawcy w zakresie kszta艂cenia ustawicznego w zwi膮zku z ubieganiem si臋 o sfinansowanie tego kszta艂cenia ze 艣rodk贸w KFS,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgod膮,
- egzaminy umo偶liwiaj膮ce uzyskanie dokument贸w potwierdzaj膮cych nabycie umiej臋tno艣ci, kwalifikacji lub uprawnie艅 zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podj臋cia kszta艂cenia lub pracy zawodowej po uko艅czonym kszta艂ceniu,
- ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w w zwi膮zku z podj臋tym kszta艂ceniem.

Nab贸r wniosk贸w prowadzony b臋dzie w terminie od 23.10.2017r. do 3.11.2017r.
Wnioski mo偶na sk艂ada膰 na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowc贸w 2, 32-400 My艣lenice, budynek A, I pi臋tro, pok. nr 16).
Wnioski z艂o偶one przed lub po tym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Druk Wniosku o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dost臋pny w siedzibie Urz臋du (Budynek B, pok贸j nr 2) oraz na stronie internetowej www.praca.myslenice.pl.

W przypadku niedo艂膮czenia wszystkich poni偶szych za艂膮cznik贸w wniosek pozostaje bez rozpatrzenia:
1. za艣wiadczenia lub o艣wiadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o kt贸rym mowa w art.
37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z p贸藕n. zm.);
2. informacje okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej;
kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego oznaczenie formy prawnej prowadzonej dzia艂alno艣ci - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru S膮dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
4. program kszta艂cenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
5. wz贸r dokumentu potwierdzaj膮cego kompetencje nabyte przez uczestnik贸w, wystawianego przez realizatora us艂ugi kszta艂cenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cych.
Wnioski wraz z za艂膮cznikami b臋d膮 rozpatrywane wed艂ug kolejno艣ci z艂o偶enia wniosku do wyczerpania limitu 艣rodk贸w przeznaczonych na ten cel.
Pierwsze艅stwo rozpatrywania b臋d膮 mia艂y jednak wnioski mieszcz膮ce si臋 w obszarze przynajmniej jednego z priorytet贸w Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej wydatkowania 艣rodk贸w Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017, i/lub jednego z warunk贸w okre艣lonych przez Rad臋 Rynku Pracy.
Priorytety wydatkowania 艣rodk贸w KFS w roku 2017 okre艣lone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej:
1. wsparcie zawodowego kszta艂cenia ustawicznego w sektorach: przetw贸rstwo przemys艂owe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc spo艂eczna;
Aby skorzysta膰 ze 艣rodk贸w KFS w ramach tego priorytetufirma powinna posiada膰 przypisany dla przewa偶aj膮cego rodzaju prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci kod PKD: sekcja C - kod rozpoczynaj膮cy si臋 od 1 O do 33, sekcja H - kod rozpoczynaj膮cy si臋 od 49 do 53, sekcja Q - kod rozpoczynaj膮cy si臋 od 86 do 88;
2. wsparcie zawodowego kszta艂cenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub wojew贸dztwie zawodach deficytowych;
Sk艂adaj膮c wniosek o dofinasowanie z KFS w ramach priorytetu 2 nale偶y udowodni膰, 偶e wnioskowana forma kszta艂cenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu b膮d藕 wojew贸dztwa. Oznacza to zaw贸d zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych bada艅/analiz, takich jak np.:
"Monitoring zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych" (Raport lub Informacja sygnalna),
b. "Barometr zawod贸w",
3. wsparcie kszta艂cenia ustawicznego os贸b, kt贸re mog膮 udokumentowa膰 wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze, a kt贸rym nie przys艂uguje prawo do emerytury pomostowej
Priorytety wydatkowania 艣rodk贸w z rezerwy KFS w 2017r. zdefiniowane przez Rad臋 Rynku Pracy:
wsparcie kszta艂cenia ustawicznego os贸b, kt贸re nie posiadaj膮 kwalifikacji pe艂nych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie maj膮 matury);
b. wsparcie kszta艂cenia ustawicznego os贸b po 45 roku 偶ycia;
c. wsparcie kszta艂cenia ustawicznego os贸b niepe艂nosprawnych;
d. wsparcie kszta艂cenia ustawicznego w zak艂adach pracy, w kt贸rych wszcz臋to proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574z p贸藕n. zm.).
Prz y rozpatrywaniu z艂o偶onych wniosk贸w, Urz膮d kieruje si臋 poni偶szymi regu艂ami:
1. Wysoko艣膰 koszt贸w kszta艂cenia: wnioskowane jednostkowe ceny poszczeg贸lnych szkole艅 poddane zostan膮 analizie w oparciu o ceny rynkowe;
2. Racjonalno艣膰 wydatkowania: w celu zwi臋kszenia dost臋pno艣ci i umo偶liwienia skorzystania ze wsparcia nowym pracodawcom przyjmuje si臋 zasady:
a. Finansowania w ramach jednego wniosku nie wi臋cej ni偶 60% zatrudnionych os贸b,
b. Finansowania wsparcia pracodawcom niekorzystaj膮cym z tej formy w okresie ostatnich 12 miesi臋cy (liczonych od dnia podpisania umowy).
Przy rozpatrywaniu wniosku Urz膮d uwzgl臋dnia:
zgodno艣膰 dofinansowywanych dzia艂a艅 z ustalonymi priorytetami wydatkowania 艣rodk贸w KFS na dany rok;
2. zgodno艣膰 kompetencji nabywanych przez uczestnik贸w kszta艂cenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty us艂ugi kszta艂cenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze 艣rodk贸w KFS w por贸wnaniu z kosztami podobnych us艂ug dost臋pnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora us艂ugi kszta艂cenia ustawicznego finansowanej ze 艣rodk贸w KFS certyfikat贸w jako艣ci oferowanych us艂ug kszta艂cenia ustawicznego;
5. w przypadku kurs贸w - posiadanie przez realizatora us艂ugi kszta艂cenia ustawicznego dokwnentu, na podstawie kt贸rego prowadzi on pozaszkolne formy kszta艂cenia ustawicznego;
6. plany dotycz膮ce dalszego zatrudnienia os贸b, kt贸re b臋d膮 obj臋te kszta艂ceniem ustawicznym finansowanym ze 艣rodk贸w KFS;
7. mo偶liwo艣膰 sfinansowania ze 艣rodk贸w KFS dzia艂a艅 okre艣lonych we wniosku, z uwzgl臋dnieniem limitu 艣rodk贸w KFS b臋d膮cych w posiadaniu Urz臋du.
UWAGA!!!
Przed z艂o偶eniem wniosku nale偶y zapozna膰 si臋 z:
1. rozdzia艂em X 鈥瀂asad organizacji i finansowania us艂ug szkoleniowych dla bezrobotnych i innych os贸b uprawnionych zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w My艣lenicach oraz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawcy z KFS" oraz
2. informacj膮 nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego zamieszczon膮 na stronie internetowej PUP www.praca.myslenice.pl
Dzia艂ania do realizacji ze 艣rodk贸w KFS wskazane przez pracodawc臋 we wniosku winny rozpocz膮膰 si臋 nie wcze艣niej ni偶 po 7 dniach od z艂o偶enia dnia wniosku i by膰 zorganizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Strona korzysta z plik贸w coockies.

Czytaj wi臋cej >>


pzugrupowe2014baner

kalejdoskop 2013

Wsp贸艂praca

mpog 130520130846

Projekty

Zintegrowana strategia promocji turystycznej obszaru gmin Su艂kowice i My艣lenice na lata 2012-2015

Najnowsze w galerii

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---

Og艂oszenia i Przetargi

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UP My艣lenice - Nab贸r wniosk贸w o przyznan

Powiatowy Urz膮d Pracy w My艣lenicach og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizacj臋 dzia艂a艅 na rzecz kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w:
- okre艣lenie potrzeb [...] wi臋cej

W wieku si艂a - konkurs dotacji

News image

seniorzy 640x35930 czerwca 2017 r. startuje konkurs dotacji na opracowanie strategii [...] wi臋cej

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego

Informacja Naczelnika Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach w sprawie obs艂ugi zezna艅 rocznych za 2016 r. w Urz臋dzie Skarbowym w My艣lenicach

W zwi膮zku z akcj膮 rocznego rozliczenia podatku od dochod贸w osobistych za [...] wi臋cej

1 lutego 2016 r. up艂ywa termin z艂o偶enia

News image

4A3 lasso2Naczelnik Urz臋du Skarbowego w My艣lenicach przypomina, 偶e podatnicy p艂ac膮cy rycza艂t od przychod贸w [...] wi臋cej

Rozw贸j i podniesienie konkurencyjno艣ci p

News image

mcp logo2013Zarz膮d Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego og艂osi艂 nab贸r wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w ze 艣rodk贸w Europejskiego [...] wi臋cej

Biuro Poselskie Pani Pose艂 na Sejm RP Jo

Informujemy, 偶e w roku 2013, dy偶ury w Biurze Poselskim Pani Pose艂 na Sejm RP Joanny Bobowskiej, mieszcz膮cym si臋 w Izbie Gospodarczej w Su艂kowicach, b臋d膮 odbywa膰 si臋 w ka偶dy [...] wi臋cej

--- reklama ---
Reklama
--- reklama ---